Frontfagsmodellen virker

En undersøkelse gjennomført av Kalle Moene, Erling Barth, Henning Finseraas og Anders Kjelsrud konkluderer med at høy organisasjonsgrad i arbeidslivet er en fordel for næringslivet, når den, som i Norge, er basert på koordinering på tvers av bedrifter og bransjer. Når fagforeninger i skjermede (offentlige, innenlandske) og konkurranseutsatte (eksportindustri) sektorer koordinerer lønnsfastsettelsen, legger de vekt på avhengigheten mellom sektorene. Lønnsmoderasjon over hele linja styrker landets internasjonale konkurranseevne.

I land der fagforeningene slåss isolert for sin bransje, resulterer derimot «Kina-sjokk» i raskt fallende sysselsetning. Frontfagsmodellens ulemper er at det er vanskelig å foreta nødvendige justeringer av de relative lønningene, slik at f.eks. sykepleiere sliter med å heve sitt lønnsnivå. Den kan også bidra til økte forskjeller, da kapitaleierne er de som tjener mest på økt konkurranseevne som følge av lønnsmoderasjon. Dette bør kompenseres med å gi arbeidstagerne økte andeler av overskuddet, enten i form av direkte deling eller gjennom eierandeler i bedriftene.

Dagens Næringsliv, 7. august 2021