Skole og løfter

Norconsult har vurdert sannsynligheten for at «Trøgstads kinderegg» kan bygges for 150 millioner. Kommunestyrets opprinnelige bestilling var: Framtidig barneskole på Skjønhaug søkes løst ved å bygge ny barneskole i nærheten av Trøgstadhallen / Trøgstad ungdomsskole. Andre sentrale plasseringer på Skjønhaug skal fortsatt vurderes.

Byggeprosjektet skal også søke å løse ungdomsskolens behov for arealer og behovene for flere og bedre arenaer for kultur og idrett. Samlet behov for innendørs gym/idrettsareal skal søkes løst ved utvidelse og modernisering av Trøgstadhallen. Fleksibilitet og samarbeid om arealbruk er føringer for dette. Tomteareal for ny barneskole skal ikke begrense Trøgstad Stadion eller de aktiviteter som i dag er avhengig av dette.

Det bygges ny barnehage i Båstad med minimum kapasitetsutvidelse med 30 barn i forhold til dagens nivå, primært lokalisert i umiddelbar nærhet av Båstad Skole/nåværende barnehageareal, men slik at eksisterende lokaler kan nyttes til barnehage i byggeperioden. Endelig tomtevalg besluttes på bakgrunn av tilbud og en nærmere helhetlig analyse av situasjonen rundt Båstad skole.

Rådmannen bes om å forberede og gjennomføre en konkurranse på et totalt konsept der ny barnehage og ny skole utvikles og bygges fra en tilbyder, eller hver for seg fra ulike tilbydere, innen en gitt kostnadsramme. Intensjonen (kravspesifikasjonen) for konkurransen legges ut innen utgangen av april 2014. Brukermedvirkning skal vektlegges ved utvikling av konkurransegrunnlaget.

Norconsults foreløpige konklusjon er at barnehage, ungdomsskole og barneskole kan få sine behov dekket for ca. 157 millioner, men da blir det ikke penger til noen utvidelse av Trøgstadhallen. Kulturarena blir en vestibyle/kantine med foldevegg på musikkrommet, som vil fungere som scene. Norconsults forslag inkluderer rehabilitering av bygg B og C på TUSK. Den politiske behandlingen videre kommer til å handle mye om hva man legger i begrepet «søke å løse». Hvis man har søkt, men ikke løst, er man da fortsatt bundet til å gå videre med resten?

Skole-rapport

Vedlegg sak 45-13 Rapport om skolebygging

Vedlegg sak 46-14 nr_1 Rapport Konseptstudie

Vedlegg sak 46-14 nr_2 Romfordelingsprogram

Vedlegg sak 46-14 nr_3 Situasjonsplan

Vedlegg sak 46-14 nr_4 Kostnadsestimat