Kommunestruktur

Hvis Trøgstad slås sammen med Mysen og/eller Askim, så vil vi med stor sannsynlighet oppleve at

  • kommuneadministrasjonen gradvis flytter til «byen».
  • næringsliv og utviklingsfokus flyttes mot Morene og E18.
  • økende press for å samle alt i «gamle Trøgstad» på Skjønhaug: Skole, omsorgsboliger, barnehage.
  • Båstad blir utkant i en kommune der store deler av befolkningen er samlet i og rundt en eller to store byer.
  • tjenestetilbudet blir dårligere. De befolkningsmessig største kommunene Eidsberg og Askim har investert over evne og vært uvillige til å bruke eiendomsskatt til å bøte på problemet. Resultatet er at det er «skjært til beinet» i skoler og eldreomsorg.

Tenk imidlertid følgende uvante tanke – at Trøgstad ble slått sammen med Aurskog-Høland.  Da ville vi sannsynligvis oppleve at

  • utviklingsfokuset ble rettet mot Fetsund og Rv 22, ikke sydover mot E18.
  • Båstad ville få en mer sentral plassering enn Skjønhaug i den nye kommunen, og styrkede muligheter til å beholde skole, omsorgsboliger etc.
  • Trøgstad, og særlig Båstad ble «frontlinjen» mot hovedstadsregionen i den nye kommunen, i stedet for bakevja.
  • kommunestyret i den nye kommunen hadde større forståelse for grendenes betydning:

Aurskog-Høland er en landkommune med et lite administrasjonssentrum, (Bjørkelangen med 2855 innbyggere) og mange grendesamfunn: Løken, Momoen, Hemnes, Fosser, Lierfoss og Setskog selv 45 år etter kommunesammenslåingen i 1966. Til sammenligning har Mysen over 6000 innbyggere og bykommunen Askim over 15 000 innbyggere, med begrenset interesse for «livet på landet».

Fra Øyern til svenskegrensen
Fra Øyern til svenskegrensen
Den mest sentrale delen av en utkantkommune...
Den mest sentrale delen av en utkantkommune…
...eller utkanten i en sentrumskommune?
…eller utkanten i en sentrumskommune?